Какво получавате от нас

  • 1
    Удостоверение за част от професия
  • 2
    Свидетелство за пълна професия
  • 3
    Учебни помагала и материали

Текстообработка


ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “ А “ ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление 3482 - Приложна информатика
Наименование на професията и код: 482030 - Оператор на компютър
Наименование на специалността 4820301 - Текстообработване
Прием:
Срок на обучение: 2.5 месеца
Общ брой часове: 330 часа
Брой часове по теория: 146 часа
Брой часове по практика 184 часа
Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна и дистанционна
Организационна форма: квалификационен курс

І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професията “Оператор на компютър”, специалност “Текстообработване”, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

основните правила за здравословни и безопасни условия на труд; как да комуникира сред колеги и ръководители, да формулира и задава въпроси, да предотвратява конфликти; правата и задълженията си като участник в трудовия процес; същността на основните икономически понятия; основната професионална терминология на чужд език; принципите на работа на персоналния компютър; видовете компютърни периферийни устройства; да работи в операционна система WINDOWS; основните файлови формати и начина на организиране на информацията в операционна система WINDOWS; начините за създаване, редактиране, оформяне, форматиране и съхранение на различни текстови документи с текстообработващата програма Word на Microsoft; начините за създаване, редактиране, оформяне, форматиране и съхранение на различни електронни таблици с програмата Excel на Microsoft; да създава презентации чрез програмата PowerPoint на Microsoft; да как да ползва глобалната мрежа Internet; как се изработват несложни WEB страници;

ДА МОЖЕ:

да прилага правилата по здравословни и безопасни условия на труд при работа с компютри и периферийни устройства; да спазва изискванията за пожарна и аварийна безопасност и прилага средствата за гасене на пожар при аварии и бедствия; да оказва първа помощ до идване на медицински персонал; да работи успешно в екип; да съобразява дейността си с действащото трудово – правно законодателство; да ползва думи и изрази на чужд език за решаване задачи на работното място; включва и инсталира периферийни устройства към компютъра; да работи в операционна система WINDOWS; да архивира и защитава информацията в персоналния компютър; да създава, редактира, форматира и съхранява текстови и графични документи с текстообработващата програма Word на Microsoft; да създава, редактира, оформя, форматира и съхранява различни електронни таблици с програмата Excel на Microsoft; да извършва различни изчислителни операции в.т.число с вградените функции и макроси в програмата Excel на Microsoft; да създава презентации чрез програмата PowerPoint на Microsoft; да сърфира в Internet; да изработва WEB страници;