Какво получавате от нас

 • 1
  Удостоверение за част от професия
 • 2
  Свидетелство за пълна професия
 • 3
  Учебни помагала и материали

Оперативно счетоводство


За професионално образование по рамкова програма Е степен на професионална квалификация – трета

Професионално направление: 344 Счетоводство и данъчно облагане
Професия: 344030 Оперативен счетоводител
Специалност: 3440301 Оперативно счетоводство
Форма на обучение: Дневнa,вечерна,задочна, индивидуална, дистанционна
Организационна форма: Квалификационен курс
Входящо квалификационно равнище: Завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити
Общ брой часове: в т.ч.:
Теоретично обучение
Практично обучение
Задължителна избираема
професионална подготовка
960учебни часа

425 учебни часа
475 учебни часа
60 учебни часа

1. Входящо образователно ниво

 • Лицата да са навършили 16 години.
 • Завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити.

2. Възможности за реализация след приключване на обучението

 • да се реализират на пазара на труда;
 • да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация;
 • да работи в областта на счетоводството

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

1. Формата на обучение – Дневнa,вечерна,задочна, индивидуална, дистанционна

2. Организация на учебния процес – квалификационен курс

3. Разпределение на учебното време – по модули в учебни часове

4. Срок на обучение – определен в плана на обучение

5. Брой на обучаваните лица – определя се от обучаващата институция

6. Оценяване на резултатите от обучението:

 • чрез текущи и периодични проверки
 • чрез изпити за придобиване на професионална квалификация

7. Завършване на професионалното обучение – полагане на изпит по теория и практика

8. Удостоверяване на професионалното обучение – свидетелство за професионално обучение по образец на НАПОО

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Цел

Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в областта на счетоводната отчетност. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

Знания

за нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност; видовете счетоводни документи; счетоводните операции и технологията на осъществяването им; програмните продукти, използвани в счетоводството; видовете – финансово-счетоводен контрол; данъчното облагане; социалното и здравно осигуряване; приходите и разходите от дейността на предприятието, правилата за осъществяване на делова кореспонденция.

Умения

за набавяне, обработване и използване на счетоводната информация; законосъобразно и правилно водене на документацията; прилагане на механизмите за осчетоводяване на стопанските операции; изготвяне на финансово-счетоводни справки; начисляване на социални и здравни осигуровки; работа с компютър и прилагане на програмните продукти в счетоводната дейност.

Квалификация

ще имат квалификация, необходима за заемане на длъжности като специалисти по счетоводство и счетоводна отчетност.

ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕ

За придобиване на професионално обучение по професия 344030 Оперативен счетоводител, специалност Оперативно счетоводство 3440301– 960 учебни часа

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

1. Курсът завършва с държавни изпити, съгласно Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОН.

2. След успешно завършване на курса, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 52 от Наредба № 04/16.04.2003 г. на МОН.