Какво получавате от нас

  • 1
    Удостоверение за част от професия
  • 2
    Свидетелство за пълна професия
  • 3
    Учебни помагала и материали

Икономика и информатика


Обучение по рамкова програма “Е” съгласно чл. 10 от ЗПОО

Наименование и код на професионалното направление: 482 Използване на компютри
Наименование и код на професията: 482010 Икономист - информатик
Наименование и код на специалността: 4820101 Икономическа информатика
Степен на професионална квалификация: трета

Срок на обучение: 6 месеца
Общ брой часове: 1 014 часа
Брой часове по теория: 442 часа
Брой часове по практики: 572 часа
Форма на обучение: дневна, вечерна, самостоятелна, дистанционна
Организационна форма:
Минимално входящо
Завършено средно образование

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Рамкова програма E е разработена на основание чл.10, ал.3 от ЗПОО и в съответствие с ДОИ за професията.

ІІ. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Програмата регламентира условията и реда за придобиване на трета степен на професионална квалификация, за лица навършили 16 години в съответствие със: Закона за професионално образование и обучение и Наредбата за държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия “Икономист - информатик”.

ІІІ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата е предназначена за професионално обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация, съгласно чл.9 от ЗПОО по професия “ Икономист - информатик”.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

За минимална възраст – навършени 16 години За здравословно състояние – да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “ Икономист - информатик”, удостоверено с медицинско свидетелство, доказващо че тази професия не му е противопоказна. Входящо образователно равнище – завършено средно образование

V.ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

Реализацията на подготвените кадри е в туристически агенции и д-р. подобни организации. Придобилият ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията “ Икономист - информатик” може да продължи обучението си по друга професия от професионално направление „Използване на кимпютри”.

VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Описана е в тематичния план на програмата на Центъра.

VІІ. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, вечерна, задочна, индивидуална и дистанционна

VІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

Квалификационен курс

ІХ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва да знае:

Характеристиките на пазарната икономика; Общата теория на счетоводната отчетност, управленското фирмено счетоводство, автоматизацията на счетоводната дейност, международните и националните счетоводни стандарти; Общата теория на статистиката; Основите на правото, общата характеристика на гражданските и търговските правоотношения, правните субекти; Теорията за парите, банковото дело и паричната политика; Публичните финанси, данъчната система и управлението на корпоративните финанси; Фондовите борси и капиталовите пазари; Съдържанието, методите и техниките на стопанския анализ на фирмата; Основните въпроси на мениджмънта на фирмата и управлението на нейните финанси; Компютърните информационни технологии и системи; Класическите методи в икономиката; Компютърните и офис системи, методите и средствата за диагностика, защита от вируси и ремонт на компютърна техника, за възстановяване на нейната работоспособност при откази в операционната среда. Основните изграждащи елементи на персоналните компютри , операционните системи, периферните устройства, компютърните мрежи, интернет и електронна поща; Работа с текстообработващи програми, стилове и компютърни графики; Работа с електронни таблици; Използването на офис – комуникационна техника; Алгоритмичните езици и програмирането; Съвременните документационни системи

Да е придобил умения за:

Осъществяване на трудовата си дейност в съответствие с изискванията и промените в пазарната среда; Работа със счетоводни автоматизирани програми и продукти при осъществяване на счетоводната отчетност, задълженията към данъчните и осигурителните органи, банките и бизнес партньорите; Приложение на стопанските методи при обработване и анализ на информацията; Информационното осигуряване на маркетинговата дейност; Информационното осигуряване на финансовия мениджмънт; Извършване на стопанки анализ на фирмата в различните функционални направления; Подготовка на управленски решения; Прилагане на количествените методи в икономиката; Диагностика, защита от вируси и възстановяване работоспособността на компютърната техника; Работата с компютърни мрежи, интернет и електронна поща в глобални информационни мрежи; Работа с електронни таблици; Работа д офис комуникационната техника; Ползване на алгоритмични езици; Прилагане на нови програми продукти, информационни техники и системи; Управление на работното време; Работа в екип; Осъществяване на комуникацията на чужд език.

Х. ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практика на професията.

ХІ. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Свидетелство за професионална квалификация – удостоверяващо завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.Удостоверение за професионално обучение – издава се на обучавани, които не са положили държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация.